Pravidla

Pravidla seriálu Superpohár

 

Popis provedení soutěžního požárního útoku kategorie družstev mužů a žen

 

 Soutěží sedm členů hasičského družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu motorovou stříkačku, 2 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, (4 ks) 2 ks savic, sací koš a dva hadicové klíče (klíče nejsou povinné). 

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví na přípravnou základnu. Tam rozhodčí základny provede kontrolu nářadí. (dle pravidel seriálu Superpohár). Od ustavení motorové stříkačky na základnu dá povel rozhodčí „Na základnu!“ tím se začne měřit doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu nářadí potřebné k provedení požárního útoku. 

K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Mezi zuby půlspojek musí projít kontrolní laminovaný list papíru. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země.

Motorová stříkačka se smí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu muže být nastartovaná. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (10 litrů).

Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat.

 Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Vyléváni vody z hadic se provádí dle pokynů pořadatele. Při útoku nebude použit přetlakový ventil,

 

Technické podmínky

Motorová stříkačka

 • – musí mít funkční výtlačné ventily a zpětnou klapku čerpadla,
 • – mechanické ovládání plynu je na místě určené výrobcem,
 • – výfukové potrubí musí být vyústěné na původním místě vyrobeném výrobcem,
 • – výfukové zplodiny musí procházet vývěvou,
 • – rozhodčí nebudou posuzovat funkčnost vývěvy ani tvar výfukového potrubí,
 • – smí být před startem pokusu družstva nastartovaná,
 • – pokud motorová stříkačka při útoku zhasne, může se opakovaně nastartovat,
 • – na chladiči motorové stříkačky se smějí používat držáky na savice, které kopírují chladič, ale nesmí výškově přesahovat originální víčko chladiče MS,

Sání

 • – savice bez tvarových úprav, minimální počet závitu na koncovkách 2,5
 • – délka náběhů na savicích se neposuzuje,
 • – koš s funkční klapkou, oka na koši a tvar koše se neposuzuje,
 • – koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody, došroubováni koše ve vodě se neposuzuje,
 • – koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn rozhodčího,
  (nedodržení znamená nehodnocení pokusu)
 • – podložka pod spojení savic o rozměrech max. 1 x 1 metr se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 15 mm,

Útočné vedení

 • – v kategorii muži a ženy se soutěží na 2 B,
 • – minimální plochá šířky hadic C 64 mm, hadic B 99 mm,
 • – kontrola délky hadic (minimální délka hadic 19 metrů) bude provedena ihned po dokončení pokusu, změřením jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, hadici vybere rozhodčí, vybraná hadice se před měřením a během kontroly kontrolou nesmí natahovat,
 • – proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5mm + 0,1mm,
 • – proudnice se může při nástřiku dotýkat země,
 • – rozhodčí s opatrností změří kalibrem seriálu SP průměr výstřikové hubice proudnic,
 • – mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být mezera tak, aby se tam dal vložit laminovaný list papíru,
 • – Zkřížené hadice „C“ na rozdělovači se neposuzují

 

Příprava základny

 • – vedoucí družstva (trenér) má právo se pohybovat se soutěžním družstvem v prostoru od kontroly na přípravné základně až do startu družstva,
 • – čas přípravy začíná od ustavení stroje na základnu,
 • – startování je prováděno startovací pistolí,
 • – připravenost základny je dána postavením celého soutěžního družstva na přípravnou čáru, po uplynutí 5 minut rozhodčí bude soutěžní družstvo na základně upozorňovat k rychlému odchodu na přípravnou čáru bez diskvalifikace,
 • – při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou,

Startovací povely

NA MÍSTA – PŘIPRAVTE SE!

POZOR!

následuje – Výstřel.

 

Měření času

 • – čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou,
 • – časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa,
 • – při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus, k opakování pokusu bude vloženo družstvo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem, terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu, pokus se uzná za platný i tehdy, selže-li během daného pokusu signalizace nastříkání jednoho či obou terčů, ale čas je časomírou zaznamenán,
 • – terče se používají nástřikové,
 • – soutěž proběhne jednokolově,

  

Výstroj soutěžících

 l) Oděv:

pracovní stejnokroji II nebo sportovní oděv, který se skládá z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem (délka rukávu se neposuzuje), případně tomu odpovídající sportovní kombinéze. Hasičský kožený opasek.

Oděv soutěžících musí být nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná a nosit oděv standardním způsobem.

 

2) Obuv:

 1. a) může být použita sportovní, pracovní, nebo zásahová obuv pro hasiče, (Turfy se smí používat )
 2. b) připouští se tretry (délka hřebů se neposuzuje)
 3. c) kopačky se nepřipouštějí,

 

3) Ochranná přilba

Připouštějí se přilby:

 1. a) splňující požadavky ČSN EN 443 ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 456/2006 Sb.,
 2. b) sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492,
 3. c) sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385,
 4. d) průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397,

Jiná ustanovení

 1. a) požární útoky kategorii muži a ženy proběhnou současně,
 2. b) k vyhodnocení soutěže nastoupí družstva jednotně ustrojena,
 3. c) družstva na prvních 3 místech nastoupí k vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů,
 4. d) na dalších bodovaných místech vystoupí z řady alespoň jeden člen družstva,
 5. e) při nesplnění bodu C a D nebude družstvo bodově hodnoceno,

 

 

Půjčování soutěžících v den soutěže

 

Za kategorii mužů mohou startovat družstva doplněná ženami.

V kategorii žen smí startovat pouze ženy, tzn. muž nesmí soutěžit v družstvu žen.

Každé družstvo si smí vypůjčit maximálně 2 soutěžící z jiného družstva.

Každé družstvo může během soutěže půjčit libovolný počet závodníků. Závodník smí startovat pouze 3 x za stejnou kategorii. Tato skutečnost musí být písemně vypsána na přihlášce. Pokud družstvo tyto podmínky poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, které by mohl na dané soutěži získat (u mužů 15 bodů u žen 10 bodů).

Vypůjčený závodník musí běžet ve svém dresu, tj. v dresu týmu, ve kterém je do soutěže přihlášen.

 

 

Protesty a odvolání

 

 • při porušení pravidel seriálu Superpohár je možno podat písemný protest a odvolání.
 • – protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva,
 • – protest podává pouze vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu a ten jej následně řeší,
 • – písemné podání protestu je možné se zálohou 100 Kč do 10 minut od skončení daného pokusu,
 • – odvolání lze podat písemně se zálohou 200 Kč do 10 minut od zamítnutí protestu odvolací komisi,
 • – odvolací komise se skládá z hlavního rozhodčího, velitele soutěže a tří členů Rady SP,

 

Kauci přejímá hlavní rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno.

Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá hlavní rozhodčí po nabytí práva

rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví

doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem

organizace. V případě uznání protestu bude záloha družstvu vrácena,

 

Datum:  1.3.2019